بازدید بسیجیان مسجد امام حسین (ع)

بازدید بسیجیان مسجد امام حسین (ع)، گروه حضرت رسول حلقه شهید ابوطلابی