یازدمین شب شعر فاطمی (شب دوم)

احمد بابایی


احمد علوی


امیر مرز بان

سوسن زارعی

سید ابراهیم حسینی

عبد الرحیم سعیدی راد

علی رضا احرامیان پور

عمار موهد

محمد رضا صادقی

محمد سهرابی

محمد علی آتشی

مرتضی زراعت کار

مرضیه هوشمند نژاد