صوت اختتامیه دوزادهمین شب شعر ملی فاطمی

امیر مرزبان

بهبود صادقیان نژاد

جواد حیدری

حاج روح ال.. قناعتیان

حسن میرضا نیا

حسین طاهری

حسین علی قاسم خانی

سید داود دهقانی

عبدالحمید رحمانیان

علی صادقی

فروغ تنگابه

محمد ضیایی