افتتاحیه دوازدهمین شب شعر ملی فاطمی + دعای کمیل

افتتاحیه دوازدهمین شب شعر ملی فاطمی + دعای کمیل حاج جواد حیدری از تهران

 

دعای کمیل توسط حاج جواد حیدری

دعای کمیل توسط حاج جواد حیدری

شاعر : هادی فردوسی (سروستان فارس)

شاعر : هادی فردوسی (سروستان فارس)

شاعر : محسن کاویانی (قم)

شاعر : محسن کاویانی (قم)

شاعر : ایوب پرندآور

شاعر : ایوب پرندآور

شاعر : سید حسین متولیان (تهران)

شاعر : سید حسین متولیان (تهران)

شاعر : علی صادقی (جهرم)

شاعر : علی صادقی (جهرم)

شاعره : سارا سادات باختر (کاشان)

شاعره : سارا سادات باختر (کاشان)

شاعر : مجتبی خرسندی (بروجرد)

شاعر :  مجتبی خرسندی (بروجرد)

شاعر : حسین اوتادی(تهران)

شاعر : حسین اوتادی(تهران)

شاعر : حاج احد ده بزرگی

شاعر : حاج احد ده بزرگی