غرفه دبستان نور الهدی

این غرفه با ختم صلوات و ختم قران بازدید کنندگان راشریک تدر تلاوت قرا ن میکنند و ختم قران بالای ۵جزع و ختم صلوات بالای ۱۴۰۰۰ را در کمک هزینه سفر به مشهد مقدس  شرکت میدهند