غرفه دبیرستان های نورالهدی و معارف اسلامی

این غرفه نیز با حضور مشاوران تحصیلی و تربیتی مجرب پذیرای بازدید کنندگان محترم خواهد بود