غرفه کتابت قرآن

این غرفه نیز بخشی از مجموعه دارالقرآن امام علی (ع) است .
فعالیت این غرفه کتابت قرآن کریم به دست دانش آموزان دوم تا ششم دبستان می باشد که هر دانش آموز یک صفحه از قرآن را با راهنمایی و کمک مربیان به خط خود می نویسد.