اولین همایش خادمان شعر آیینی استان  فارس (ادب عاشقی)

تاریخ : ۲۱ اسفند ۱۳۹۴